I. Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych w związku z:

– korzystaniem z usług oferowanych przez Towarzystwo Gospodarcze MEBLOPOL Sp. z o.o. – korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.meblopol.pl – kierowania do nas każdej korespondencji, w tym drogą elektroniczną – zatrudnianiem nowych osób, – monitoringiem wizyjnym na terenie obiektów spółki – korzystaniem z serwisów społecznościowych.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych zobowiązujemy się do ich starannego przechowywania i zabezpieczania. W celu zapobiegania udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy pod względem zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Art. 13 rozporządzenia informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Towarzystwo Gospodarcze MEBLOPOL Sp. z o.o. (zwanym dalej Administratorem) z siedzibą przy ul. Bogusławskiego 11 w Poznaniu (kod pocztowy 60-214). Kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem sod@meblopol.pl.

3. RODZAJE PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

W celu ułatwienia korzystania z niniejszej Polityki Prywatności, podzieliliśmy przetwarzane przez nas dane ze względu na osoby i podmioty prawne, których dane posiadamy:

Użytkownicy strony internetowej

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)Okres przetwarzania
1) korzystanie ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działanianiezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na prowadzeniu strony internetowej2 lata od ostatnich odwiedzin strony internetowej
2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy10 lat od zakończenia współpracy

Kandydaci do prac

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)Okres przetwarzania
1) wybór kandydata do pracy, zatrudnianie nowego personeluprzetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 221 Kodeksu pracydo 6 miesięcy od daty zebrania danych
2) wybór kandydata do pracy, zatrudnianie nowego personeluprzetwarzanie odbywa się za zgodą wyrażoną przez kandydata przez działanie, polegające na przesłaniu pracodawcy życiorysu i listu motywacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku podania dobrowolnie przez kandydata danych nadmiarowychdo 6 miesięcy od daty zebrania danych lub do momentu wycofania zgody
3) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcynie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa

Dostawcy i usługodawcy

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)Okres przetwarzania
1) nawiązywanie relacji handlowych – zakup towarów i usługprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na zakupie towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalnoścido czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia
2) zawarcie i wykonanie umowy kupna lub wykonania usługiprzetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)do momentu rozwiązania umowy
3) składanie reklamacji, skarg, wnioskówprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na dbaniu o jakości dostaw2 lata od złożenia reklamacji, skargi, wniosku
4) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowejprzetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy10 lat od zakończenia współpracy

Klienci hurtowni

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)Okres przetwarzania
1) nawiązywanie relacji handlowych – sprzedażprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dążeniu do sprzedaży usługdo czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
2) zawarcie i wykonanie umowy sprzedażyprzetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)do momentu rozwiązania umowy
3) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wnioskówprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy2 lata od złożenia reklamacji, skargi, wniosku
4) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowejprzetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
5) ściąganie należnościprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na utrzymaniu płynności finansowejdo momentu pełnego rozliczenia
6) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy10 lat od zakończenia współpracy
7) marketing usług własnychprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy2 lata od pozyskania danych lub do momentu złożenia sprzeciwu
8) marketing usług / towarów obcych – partnerówprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na sprzedaży usług i promowaniu partnerów gospodarczych2 lata od pozyskania danych lub do momentu złożenia sprzeciwu

Pracownicy i współpracownicy kontrahentów

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)Okres przetwarzania
1) nawiązywanie relacji handlowych – sprzedażprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dążeniu do sprzedaży usługdo czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia
2) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wnioskówprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcyrok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku
3) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowejprzetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
4) ściąganie należnościprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na utrzymaniu płynności finansowejdo momentu pełnego rozliczenia
5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy10 lat od zakończenia współpracy

Osoby korespondujące

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)Okres przetwarzania
1) rejestracja korespondencji i udzielanie odpowiedziniezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla dostawców, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi5 lat od nadania lub odebrania korespondencji
2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy10 lat od zakończenia współpracy

Osoby przebywające na terenie spółki w miejscach objętych monitoringiem

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)okres przetwarzania
1) ochrona mienianiezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o ochronę mienia i dobry wizerunek przedsiębiorcydo 30 dni
2) zwiększenie bezpieczeństwaprzetwarzanie niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO)do 30 dni

O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych.

Osoby korzystające z serwisów społecznościowych

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)Okres przetwarzania
1) prowadzenie stron (fanpage’y) na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, na warunkach oraz na zasadach określonych przez te serwisyniezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na budowaniu i utrzymaniu społeczności, promocji produktów i usług, prowadzenia statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)do czasu złożenia sprzeciwu
2) wskazany w treści zgodyna podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwa zgody, (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)do czasu wycofania zgody
3) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcynie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa

4. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim, jak dostawcy usług IT, hosting poczty, archiwizacyjnych, pocztowych i kurierskich (którzy świadczą usługi dla T.G. Meblopol Sp. z o.o). Dane mogą być także przekazywane podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku korzystania z portali społecznościowych, także ich właścicielom,będących osobnymi administratorami na zasadach określonych przez te serwisy.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem, że Twoje dane w ramach świadczonych usług przez serwisy społecznościowe (Facebook,Twitter) mogą być przekazywane na zasadach określonych przez te serwisy w Polityce prywatności.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, w każdej chwili masz prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych (jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit f) RODO), 5) przeniesienia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy), 6) wycofania swojej zgody (jeżeli wcześniej ją wyraziłeś), 7) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do:

– przeprowadzenia procesu rekrutacji, – nawiązania współpracy handlowej, – prowadzenia korespondencji, – korzystania z serwisów społecznościowych. – bez podania swoich danych, nie jest możliwe składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonania.

7. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY

a) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, – poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies”), – w ramach odwiedzin na stronie www.meblopol.pl mogą być zbierane dane o numerach IP użytkowników.

b) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

c) Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

d) Administrator nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta e-mail lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamanie do systemów informatycznych, włamanie na konta pocztowe).

e) W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

II. Polityka plików cookies

Informujemy, iż witryna www.meblopol.pl używa plików cookie.

Pliki cookie to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, tablet, smartfon), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której użytkownik przegląda strony internetowe www.meblopol.pl.

Przeglądając strony użytkownik www.meblopol.pl wyraża zgodę na używanie plików cookie przez fakt zezwalania na obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików cookie, powinien wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej ( poprzez zmianę konfiguracji przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją obsługi użytkowanej przeglądarki) lub zrezygnować z przeglądania stron www.meblopol.pl.

Pliki cookie na stronie www.meblopol.pl są używane wyłącznie dla celów: • uzyskiwania informacji o tym, czy użytkownik wszedł na stronę po raz pierwszy czy też wcześniej już odwiedzał naszą witrynę, • zbierania anonimowych informacji służących do obliczania statystyk odwiedzin serwisu oraz badania sposobu przeglądania naszych stron przez internautów, • przechowywania informacji o adresie URL, z którego użytkownik przeszedł na stronę www.meblopol.pl.

Tożsamość użytkownika strony www.meblopol.pl nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.

Pliki cookie na stronie www.meblopol.pl nie przechowują żadnych danych osobowych użytkownika. Na urządzeniu użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookie pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich: Google, Facebook, Twitter. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.

Skip to content